Các khoá học hiện có

Khoá học này hướng dẫn cán bộ sử dụng Phần mềm quản lý thông tin xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn tra cứu trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khóa học này hướng dẫn cán bộ thực hiện các thao tác xử lý giúp kết nối một hồ sơ chuyến tàu vào, rời cảng biển thay vì làm từng lượt riêng lẻ như trước đây.


Danh mục khoá học